تبلیغات
جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران - سلسله مباحث حقوق بنیادین (7)
جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره جاودان


وبلاگ جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران ، با هدف اطلاع رسانی اخبار صنفی و انعکاس موضوعات حقوقی ، قضایی ، فعلا بصورت موقت جایگزین سایت دائمی جاودان شده است. این وبلاگ در نظر دارد محل تبادل نظر همکاران، انتقال تجارب صنفی و درمیان گذاشتن دردهای مشترک باشد تا در پرتو همدلی حاصل از اشتراک در آراء و نظرات کاربران، بهترین مسیر پیشرفت و تعالی کشور - که یک جلوه آن استقلال نهاد وکالت است - به روی ملتمان گشوده شود.

مدیر وبلاگ : علی رضا وجدانی آرام
اخبار ومقالات جاودان
سلسله مباحث حقوق بنیادین (7)

نکات برجسته حقوقی و سیاسی اصل حق تعیین سرنوشت


قسمت هفتم

( Outlined  Issues Of Legal And Political Of Principle Of Self-Determination Right) 
1-تعریف مردم(Defining Peoples):


هنوز یک تعریف حقوقی از مردم در حقوق بین الملل ارائه نشده است.


در  برخی  موارد  مشارکت  "مردم"  در حکومت با موانع و چالش از ناحیه سیستم حاکمیت مواجه می باشد واین امر موجب جدایی مردم از حکومت شده است.


در حقوق بین الملل مسائل قومی و نژادی واقلیت های دیگر بعنوان عامل تمایز بین مردم مورد تصدیق نمی باشد.


البته یک استثناء مهم در این قضیه وجود دارد وآن در جایی است که یک چنین گروههایی از حق رای یا انتخاب بواسطه حکومت کشوری که  در آنجا زندگی می کنند محروم شده اند.


در یک تعریف ساده می توان گفت،" مردم" به گروهی اطلاق می شود که:" از لحاظ نژادی ،قومی،زبان ،تاریخ وامثالهم ونیز روابط عاطفی واحساسات متقابل، مشترک می باشند".


در تعریف دیگر ، ممکن است  مردم  به گروهی  اطلاق شود  که: " به اتفاق آراء،کشور مستقلی رابرای زیست انتخاب می کنند".


اگر"مردم" در" حق تعیین سرنوشت"خود متفق القول باشند، نیل به مطالباتشان قویتر خواهد بود.


برای مثال؛ جمعیت واحدهای ائتلافی "یوگسلاوی سابق" که متشکل از ائتلاف مردمی بود، برغم اینکه  واحدهای دیگر، جمعیت های  متفاوتی داشتند  لکن موفق به تجزیه یوگسلاوی شدند. 
طرفداران  آزادی ، در خصوص  "حق  تعیین  سرنوشت "  بین  ملل خودمختار(سرزمین،فرهنگ،زمین،مردم)وکشور،در حقی که برای تعیین سرنوشت دارند تمایز قائل هستند.


2- حق تعیین سرنوشت وتمامیت ارضی:


Self-Determination And Territorial Integrity))


حق تعیین سرنوشت ملی، اصل تمامیت ارضی (حاکمیت کشورها) را با چالش مواجه کرده است.به نحوی که از "مردم" بعنوان یک توجیه استفاده می شود.


تعیین حق سرنوشت ملی، مستلزم آن است که مردم در انتخاب کشورشان ونیز حد و مرز سرزمین خود آزاد باشند.


بااین حال ، برابر رویه حقوقی ،  حدود و ثغور مرزهای  سرزمینی  تابع قواعد بین المللی است تا تمایل مردم.


طبق" قطعنامه هلسینکی"  وسوابق  حقوق بین الملل،  تناقضی بین "اصل حق تعیین سرنوشت" و"تمامیت ارضی" وجود ندارد.


"پاوکوویک" (pavkovic)  و "رادان" ( (Radanا ز اساتید  برجسته  دانشگاه "ماکوئری " وبنیان گذاران مجله  حقوق دانشگاه  مذکور ،سه نظریه بین المللی در ارتباط با" حق تعیین سرنوشت" توصیف نموده اند:


الف-نظریه واقع گرایانه روابط بین الملل: مبنی براینکه: "حاکمیت سرزمینی " اهمیت بیشتری نسبت به "حق تعیین سرنوشت " دارد.

این سیاست، در جریان جنگ سرد  توسط  قدرتهای  بزرگ تعقیب می شد. 


ب- نظریه احساسات بین المللی آزاد:


بر مبنای این نظریه، الغای جنگ میان دول، دست کمی از ترویج  آزادی های فردی ندارد. چراکه، موجب ثبات حاکمیت کشورها، توسعه تجارت جهانی واز بین رفتن فضای غلط همکاری ها شده وبا تقویت تمامیت ارضی، یقینا" حق تعیین سرنوشت نیز محفوظ واجراء خواهد شد.


ج-نظریه آزادی خواهی متعلق به همه جهان در عرصه  بین المللی: طبق این نظریه، قدرتهای سیاسی به پیوستن به حکومت جهانی فارغ از حد ومرزهای سرزمینی فراخوانده می شوند.


بدین ترتیب ، این نظریه  به معنی  خاتمه استقلال غیر رسمی در حق تعیین سرنوشت گروههای ملی است.


"الن بوشنن"(Allen Buchanan)، نویسنده هفت کتاب در زمینه"حق تعیین سرنوشت وتجزیه،حمایت از "تمامیت ارضی" را بعنوان جنبه حقوقی واخلاقی در نیل به دموکراسی وتحقق آن تلقی می نماید.


با این حال، او تنها در جاییکه یک گروه متحمل ظلم وتعدی شده باشند، تجزیه وجدایی را حق عمومی ومسلم  آن گروه ملی  قلمداد می کند.وتشبث به تجزیه وجدایی را در حالت فوق یک راه چاره وعلاج معرفی می نماید.


این دانشمند، "تجزیه" و"جدایی"  را چنانچه مورد اعطای حاکمیت ویا شمول قانون اساسی باشد محترم وبه رسمیت می شناسد.


"بوشنن"، اظهار نظر می نماید که:"حکومت خود مختاری مردم وجود ندارد وبا اشغال نظامی خارجی ، اصل حق تعیین سرنوشت مغلوب تمامیت ارضی می گردد".


به نظرایشان،در جایی که مردم در حکومت فاقد نماینده هستند، نه تنها آن مردم در اقلیت محسوب می شوند،بلکه  به موجب  حقوق جاریه  آن رژیم حکومتی نمی توانند ادعای حق تعیین سرنوشت نمایند.


او عقیده دارد که: "تجزیه در داخل یک کشورواحد،امری داخلی است ومشمول حقوق بین الملل نمی گردد". لذا آنچه  که  گروهها  بعنوان  مردم  تجزیه طلب مصطلح کرده اند وجود ندارد.


شماری از کشورها ادعا کرده اند که ، سرزمین هایی را در نتیجه جنبش های ضد استعماری از دست داده اند.


موضوع ادعای فوق با اشاره به پاراگراف 6 قطعنامه شماره 1514(XV)سازمان ملل متحد توجیه وپاسخ داده شده است :


" هرگونه تلاش دولتها با قصد دو یا چند جانبه در قطع منافع ملی وتمامیت ارضی یک کشور با اهداف واصول منشورناسازگار است".


این، در حالتی است که تمامیت ارضی یک کشور در اثر استعمارگری کشور دیگر شکسته ومورد تعدی قرار گرفته است و در اثر آن  مردم از حق تعیین سرنوشت محروم شده اند.


البته تفسیر فوق از پاراگراف 6 قطعنامه موصوف ، توسط تعدادی از کشورها مورد قبول قرارنگرفته است بدین توضیح که:


"آنها به پاراگراف 2 از این قطعنامه که اشعار میدارد،همه مردم حق تعیین سرنوشت دارند،استناد می کنند  ومفاد  پاراگراف 6  را  در توجیه دعوی سرزمینی قابل استناد نمی دانند".


به اعتقاد مترجم ومولف این سطور:


" مقصود اصلی پاراگراف 6 فوق التوصیف از قطعنامه مورد بحث، حصول اطمینان از اینکه رفتار مربوط به تعیین سرنوشت در حیطه مرزهای تعیینی مستعمرات رخ می دهد تا در داخل نواحی تابعه، بوده است".


بعلاوه، استفاده از لغت "سعی" در پاراگراف 6 ناظر بر" رفتار آتی "است ونمی تواند توجیه جبران" رفتارگذشته "به شمار آید.


ادامه دارد..........


با تشکر از جناب آقای دکتر وحید صالحی

     

منابع:

 

1-Aleksandar Pavkovic and Peter Radan,In Persuit of Sovereignty and Self-Determination:

  Peoples,States and Secession In the International Order     (http://www.austlii.edu.au/au/      journals/MqL/2003/1html),Index of paper   


  "  2Protracted conflict in the GUAM area their implications for international peace,security  and development . the situation the occupied territories of Azerbaijan,security Counci Sixty-third Year/General Assembly,Sixty-third session,Agenda items13 and18,A/63/664-S/      2008/823,29December2008"          


3Prof.Johan D.van der Vyver (Professor of International Law and  Human  Rights, Emory   University  School  of  Law ),  Self - Determination  of  the   Peoples   of   Quebec   Under        International  Law, Journal of  TRANSNATIONAL LAW& POLICY,VOL.10:1, FALL2000, USA " 
                           

  4CRIA."M.Mammadov,Legal Aspects of the Nagorno-Garabagh Conflict,Caucasian Review     of Internationa Affairs,vol,1(1)-Winter2006,Germany,pp.14-30"  (http://cria-online.org/2)     Caria-online.org.Retrieved2012-03-04.                                                 


-"5S.Neil MacFarlane(Professor of  International Relations and  Fellow ,St  Anne`S  College,       University   of   Oxford ),  normative  Conflict -  Territorial  Integrity   and   National   Self -       Determination,Center for Social Sciences,December 142010".                                                       


6Thomas D.Musgrave(2000). self-  determination  and  national   minoritie  (http://books.        Google.com/books?ibd=Bjg6T7SqjigC).Oxford University Perss.P.239.ISBN978-019-8298        98-4.Retrieved5 March 2012.                                                                                                              


(7http://www.falklands.gov.fk/ assembly /document/ The%20challenge % 20of  %20 Sovereignty %20in%20small%20stastes.pdf) Falkland  Islands  Government, Dick  Sawel  MLA.The Challenge of Sovereignty in  small l states  as I  mentioned  previously. the  UN      itself  in  2008  rejected  the  claim  that  a  dispute  over    sovereignty    affected    self-       determination, affirming self determination to be" a basic human right


"8General Assembly GA/SPD/406"(http://www.un.org/News/Perss/doc/2008/gaspd406             doc.htm).UN. Department of Public Information.20 October 2008.Retrieved March 10          2012.             

                       

نوع مطلب : مقالات جاودان، 
برچسب ها : سلسله مباحث حقوق بنیادین، سلسله مباحث حقوق بنیادین (7)،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 26 آبان 1392 11:24 ب.ظ
با تشکر از آقای دکتر، به نظر من تعریف دکتر از "مردم"، تعریف جامع و مانعی نیست. زیرا تعریف ارائه شده به کلمه "ملت" بیشتر انطباق دارد تا "مردم". در قرآن کریم هم هرجا سخن از "مردم" باشد از کلمه "ناس" استفاده شده و جایی که "ملت" مدنظر بوده، کلمه "امت" بکار برده شده است. بنابراین جا داشت حداقل راجع به تفاوت دو مفهوم فوق هم توضیحی داده می شد. بویژه آنکه از این سایت و اعضای آن انتظار می رود بیش از سایر گروهها به معارف قرآنی توجه داشته باشند.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت جمعیت اسلامی وکلای دادگستری خوش آمدید
کلیه حقوق این وبلاگ برای جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران محفوظ است

ابزار هدایت به بالای صفحه